header okna dinuovo - Grupy wsparcia

Czym jest grupa wsparcia i czemu służy?

Każde wyjście z kryzysu, uzależnienia lub choroby jest procesem trudnym, wymagającym odwagi i determinacji. Grupa wsparcia jest jedną z form pomocy psychologicznej stwarzającą przestrzeń do pracy nad sobą w kręgu osób zmagających się z podobnymi trudnościami psychicznymi, relacyjnymi czy społecznymi. Celem uczestnictwa w każdej grupie wsparcia jest uzyskanie balansu psychicznego poprzez dzielenie się swoimi emocjami, doświadczeniami i wiedzą, jak i uzyskanie nowych umiejętności radzenia sobie na co dzień w sytuacjach psychicznie obciążających.

Dla kogo przeznaczone są grupy wsparcia?

Uczestnikami grup wzajemnej pomocy  są najczęściej osoby, które łączą zbliżone problemy i kryzysy lub które posiadają podobne doświadczenia życiowe. Często z udziału w grupach wsparcia korzystają najbliżsi osób cierpiących, chorych, a także tych, których bliscy aktualnie znajdują się w procesie terapeutycznym. Rola psychologa moderującego grupę wsparcia zazwyczaj ogranicza się do obserwacji procesu grupowego oraz do wprowadzania ćwiczeń aktywizujących i psychoedukacyjnych.

Struktura grupy wsparcia

Każda grupa wsparcia liczy minimum 6, a maksimum 20 uczestników, którzy spotykają się regularnie na przestrzeni ustalonego wcześniej czasu. Grupy mogą mieć charakter otwarty, półotwarty lub zamknięty. Oznacza to, że do grupy otwartej w przypadku wolnych miejsc w dowolnym momencie trwania grupy może dołączyć nowa osoba, podczas gdy do grupy półotwartej tylko wówczas, kiedy zwolni się miejsce. Grupa zamknięta natomiast spotyka się w niezmienionym składzie od początku do końca procesu. Psychologiczne grupy wsparcia proponowane przeze mnie są grupami formalnymi, prowadzonymi przez jednego lub dwóch psychologów (psychoterapeutów). 

Jak długo trwa proces grupowy?

Sesje grupowe, w zależności od rodzaju problemów uczestników, mogą trwać od 1,5 do 3 godzin z częstotliwością raz na tydzień lub raz na 2 tygodnie przez okres od kilku miesięcy do około roku. Tak liczba uczestników, jak i cykliczność spotkań ustalane są indywidualnie dla każdej grupy, a osoby zakwalifikowane do procesu są o tym informowane przed jego rozpoczęciem.

Jakie są zasady naboru do grupy wsparcia?

Ze względu na ściśle ustalony charakter i cele każdej grupy, warunkiem niezbędnym w jej uczestnictwie jest odbycie rozmowy wstępnej z psychoterapeutą. Spotkanie konsultacyjne służy rozeznaniu problemu, z jakim osoba się zgłasza, rozpoznaniu jej psychicznych predyspozycji do udziału w grupie oraz zasadności podjęcia właśnie takiej, a nie innej formy pomocy. Rozmowa kwalifikująca do udziału w grupie jest jednorazowa i trwa ok. 1 godziny. 

“To, co jest możliwe do osiągnięcia w pełnym zespoleniu z grupą społeczną, jest przeważnie niemożliwe dla pojedynczego człowieka.”

A. Kępiński